ชื่อ - นามสกุล :นายสุชาติ วัฒนาฟุ้งเจริญ
ตำแหน่ง :นิติกร
หน้าที่หลัก :งานควบคุมการทำงานของต่างด้าว มติ ครม. (พม่า ลาว กัมพูชา)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :