ชื่อ - นามสกุล :นางเยาวภา พิบูลย์ผล
ตำแหน่ง :จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
หน้าที่หลัก :ดูแลควบคุมบริการจัดหางาน ส่งเสริมการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว ฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :