ชื่อ - นามสกุล :นายนิพนธ์ สุธัญญารักษ์
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างเหมา (โครงการมีงานทำให้ผู้สูงอายุฯ)
หน้าที่หลัก :ให้คำปรึกษาและแนะแนวอาชีพ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :