ชื่อ - นามสกุล :นายอดิสร สุริยะ
ตำแหน่ง :นักวิชาการแรงงาน
หน้าที่หลัก :งานบริการจัดหางานในประเทศ, พนักงานจ้างเหมา (โครงการให้บริการแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :