ชื่อ - นามสกุล :นางสาววิจิตรา สมาธิ
ตำแหน่ง :นักวิชาการแรงงาน
หน้าที่หลัก :งานบริการจัดหางานในประเทศ, พนักงานจ้างเหมา (โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :