ชื่อ - นามสกุล :นายกฤตธัช จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง :นักวิชาการแรงงาน
หน้าที่หลัก :งานบริการจัดหางานในประเทศ, พนักงานจ้างเหมา (โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :