ชื่อ - นามสกุล :นางปลิดา ร่วมคำ
ตำแหน่ง :นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :