ชื่อ - นามสกุล :นางสาววราภัสร์ ดวงฤทธิ์ธวัฒน์
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานแรงงาน
หน้าที่หลัก :งานบริการจัดหางานต่างประเทศ และงานคุ้มครองคนหางาน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :