ชื่อ - นามสกุล :นายวินัย ทองอุบล
ตำแหน่ง :นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองคนหางานและการทำงานของคนต่างด้าว
ที่อยู่ :
Telephone :0856955571
Email :vinainong@gmail.com