ชื่อ - นามสกุล :นายจิรวัฒน์ กิติธะนะ
ตำแหน่ง :นักวิชาการแรงงาน
หน้าที่หลัก :งานควบคุมการทำงานของต่างด้าว มติ ครม. (พม่า ลาว กัมพูชา)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :