ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิศมัย สุภาจิตร์
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานแรงงาน
หน้าที่หลัก :งานประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :