ชื่อ - นามสกุล :นายจิระศักดิ์ ปิงสุแสน
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานแรงงาน
หน้าที่หลัก :งานควบคุมการทำงานของต่างด้าว ม.13 (ชุมชนบนพื้นที่สูง)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :