ชื่อ - นามสกุล :นายนพนิรันดร์ กันธวงค์
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานแรงงาน
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมการมีงานทำและงานแนะแนวอาชีพ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :