ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจุไรภรณ์ วันตา
ตำแหน่ง :นักวิชาการแรงงาน
หน้าที่หลัก :งานบริการจัดหางานต่างประเทศ และงานคุ้มครองคนหางาน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :