ชื่อ - นามสกุล :นายศตพร กันแก้ว
ตำแหน่ง :นักวิชาการแรงงาน
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมการมีงานทำและงานแนะแนวอาชีพ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :