ชื่อ - นามสกุล :นางฉันทนา วงค์เคียน
ตำแหน่ง :นักวิชาการแรงงาน
หน้าที่หลัก :งานบริการจัดหางานเพื่อคนไทย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :