ชื่อ - นามสกุล :นางรุจิรา ชมภูพาน
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :งานควบคุมการทำงานของต่างด้าว ม.13 (กลุ่มพื้นที่สูง)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :