ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรตี รติดัสกร
ตำแหน่ง :นักวิชาการแรงงาน
หน้าที่หลัก :งานบริการจัดหางานในประเทศ, พนักงานจ้างเหมา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :