ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิรินันท์ สอาดล้วน
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานแรงงาน
หน้าที่หลัก :งานบริการจัดหางานต่างประเทศ และงานคุ้มครองคนหางาน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :