ชื่อ - นามสกุล :นางรุ่งทิวา จันทร์ศรี
ตำแหน่ง :นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานบริการจัดหางานต่างประเทศ/งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว ม.9,12
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :