ชื่อ - นามสกุล :นางสาวภิญญาพัชญ์ พิชิตคุณานนต์
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :งานบริหารทั่วไป การเงินและบัญชี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :