ชื่อ - นามสกุล :นายณัฐวิทย์ พิมพ์รส
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานแรงงาน
หน้าที่หลัก :งานควบคุมการทำงานของต่างด้าว ม.9,12
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :