ชื่อ - นามสกุล :นางสาววันทนีย์ คำอ้าย
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา
หน้าที่หลัก :งานควบคุมการทำงานของต่างด้าว มติ ครม. (พม่า ลาว กัมพูชา)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :