[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
MainLink

เมนูหลัก
Facebook
  
ประวัติความเป็นมา  
 

กรมการจัดหางาน

         จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2536 และพระราชบัญญัติ
โอนอำนาจหน้าที่และกิจกรรมบางส่วนของกระทรวงมหาดไทยไปเป็นของกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคม
พ.ศ.2536 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2536

         ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการโดยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ใหม่ในส่วนของ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้แยกการบริหารงานด้านแรงงานและสวัสดิการสังคมออกจากกัน จัดตั้ง
เป็นกระทรวงแรงงาน และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
3 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา

         แบ่งการบริหารราชการเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมี สำนักงานจัดหางานจังหวัด เป็นหน่วยงาน
ให้บริการประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด สำหรับในเขตกรุงเทพได้จัดตั้งเป็น สำนักงานจัดหางานเขต
มีทั้งหมด 10 เขต

ภารกิจสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

smiley งานบริการจัดหางานในประเทศ
          - บริการจัดหางานแก่ประชาชนผู้ว่างงาน
          - รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
          - รับแจ้งความต้องการจ้างงาน
          - บริการข้อมูลทะเบียนผู้ว่างงาน
          - เผยแพร่ข่าวสารตลาดแรงงาน
          - จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน
          - บริการจัดหางานเคลื่อนที่

smiley งานบริการจัดหางานต่างประเทศ
          - รับลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
          - รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
          - รับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ
          - พิจารณาอนุญาตการส่งลูกจ้างไปฝึกงานหรือพาไปทำงานต่างประเทศ

smiley งานคุ้มครองคนหางาน
          - รับเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกหลอกไปทำงาน
          - ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ
          - ดำเนินคดีสายนายหน้า  หรือผู้ที่จัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต

smiley งานแนะแนวอาชีพ
          - จัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน
          - แนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
          - แนะแนวอาชีพในสถานศึกษา
          - แนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน
          - ทดสอบความพร้อมและความถนัดทางอาชีพ
          - บริการข้อมูลอาชีพ(ศูนย์ข้อมูลอาชีพ)
          - จัดกิจกรรมวันมหกรรมอาชีพ

smiley งานส่งเสริมการมีงานทำ
          - ส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน
          - ส่งเสริมการทำงานให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และทหารปลดประจำการ
          - ส่งเสริมการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง
          - การสร้างอาชีพใหม่ให้คนว่างงาน
          - โครงการศูนย์ตรีเทพ เพื่อการจ้างงานและยกระดับรายได้ครบวงจร

smiley งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
          - พิจารณาอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
          - รับแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
          - ตรวจสอบสถานประกอบการและการทำงานของคนต่างด้าว
          - ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจ้างงานและการทำงานของคนต่างด้าว

smiley งานบริหารทั่วไป
          - การจัดซื้อจัดจ้าง
          - งานธุรการและงานอำนวยการ
          - งานบุคลากร
          - งานการเงินและงบประมาณ